Vision

Pingst ung vill vara nära och tillgänglig för att kunna hjälpa de lokala barn- och ungdomsavdelningarna att lyckas med sitt uppdrag att;

  1. Vara välkomnande, öppna och tillgängliga för barn och ungdomar både i och utanför kyrkan.
  2. Kunna presentera Jesus och utveckla ett livslångt lärjungaskap.

Mål

  1. Ledare ska ha både redskap och organisation för att kunna nå nya barn och ungdomar med kristen tro och gemenskap.  
  2. Ledare ska ha både redskap och organisation för att kunna forma (bl.a. meningsfull fritid, fördjupad delaktighet och inflytande, jämlikhet och jämställdhet) och hålla ihop barn- och/eller ungdomsgruppen.
  3. Varje ledare ska ha tillgång till ett forum för erfarenhetsutbyte, inspiration och stöd.
  4. Vara barns och ungas röst i vuxenvärlden på lokal regional och riksnivå. Vi ska påverka de vuxnas engagemang för barn- och ungdomsfrågor.

Målgrupp

  1. Ledare på alla nivåer i anslutna lokalavdelningar.
  2. Distrikt, regioner, lokalavdelningar samt församlingar.
  3. Myndigheter och samhälle.

Strategi

Med sikte på visionen och med ambitionen att uppnå målen vill Pingst ung arbeta med ett antal strategiska områden sorterade under två huvudrubriker: Riks och Regional. Med riks åsyftas kontoret i Stockholm med personal. Begreppet regional innebär pingst ung personal i form utav deltidskonsulenter i de olika landsregionerna. Både riks och regional kommer att ledas av styrelsen för Pingst ung med ett operativt verksamhetsutskott bestående av två personer plus avlönad ordförande och arvoderad vice ordförande. Till styrelsen knyts ledarstaberna för ledarnätverken i norr och söder som referensgrupper.

De områden Pingst ung vill arbeta med är för Riks: 

 - Stöd för inrapportering och administration

 - Samordning och samverkan

 - Konferens

 - Påverkan

Det regionala arbetet innehåller:

 - Resurser och stöd

 - Nätverk

 - Läger

 

Du är här: Pingst Ung Pingst ung Om Pingst ung Vision