ARBETSMILJÖ

Pingst ungs styrelse såg en trend att många anställda med huvudansvar för barn och ungdomar i pingstförsamlingarna avslutat sin anställning efter en kortare tid i tjänst. Genom uppgifter från Pingsts pensionsstiftelse som hanterar alla anställningar som börjat och avslutats upptäckte man att över hälften av alla med anställningar inom barn- och ungdomsverksamhet avslutat sina anställningar under en 20-årsperiod. Med detta som bakgrund genomfördes en psykosocial arbetsmiljö-kartläggning bland anställda med huvudansvar för barn och ungdomar i pingstförsamlingarna.

Undersökningen utgick från frågeställningen:

 • Hur är den psykosociala arbetsmiljön för anställda med huvudansvar för barn och ungdomar inom Pingströrelsen i Sverige?
 • Hur kommer det sig att över 61 procent av dem som är födda på 90-talet redan har avslutat sina tjänster?

Enkäterna besvarades av cirka 100 anställda varav 10 personer även djupintervjuades. Kartläggningen genomfördes enbart på de som nu är anställda och undersökningen kan därför inte besvara varför 90-talisterna slutar i så stor utsträckning.

Resultatet av enkäten och djupintervjuerna visade en generellt god arbetsmiljö eftersom anställda finner en stor mening med sitt arbete. Detta medför dock risken att man inte säger ifrån när arbetet blir för krävande för den egna fysiska och psykiska hälsan. Framförallt påverkas de anställdas arbetsuppgifter och arbetstider.

Här kan du läsa hela undersökningen: Arbetsmiljörapport

Undersökningen visade på

bland annat tre brister

 • Övertid
 • Psykiskt påfrestande moment
 • Bristande handlingsplaner och policys för arbetsmiljöfrågor

 

Förslag till åtgärder

 • Fler regelbundna medarbetarsamtal
 • Tydligare arbetsbeskrivningar
 • Tydligare rutiner för rehabilitering vid sjukskrivning
 • Upprätta större kontaktnät inom professionell psykiatri och erbjuda regelbunden själavård för anställda
 • Att man upprättar rutiner för vem som bär olika ansvar i församlingarna och informera om dessa
 • Att man erbjuder utbildning och hjälp kring arbetsmiljöfrågor till lokala församlingar

Hur är det hos dig?

Om du vill veta mer om hur du kan tänka kring din arbetsmiljö eller arbetssituation som barn- eller ungdomspastor får du gärna kontakta oss. Ring eller mejla till regionledaren i din region och boka in ett samtal, vi hjälper dig gärna!

Läs mer om nätverk för barn- och ungdomspastorer