Redovisa och få bidrag

I slutet av året är det dags att samla ihop allt underlag och lämna lokalavdelningens verksamhetsredovisning till oss på Pingst ung! Senast den 31 december varje år behöver medlemmarna ha bekräftat sitt medlemskap. Du behöver också ha laddat upp ert årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelse senast den 31 december – efter det sköter People resten!

Om du har samlat in medlemmar och namnunderskrifter via medlemslista på papper ska du inte skicka in medlemsunderlaget till oss – däremot ska du spara allt underlag som styrker uppgifterna i redovisningen. Uppgifterna kan komma att kontrolleras av Pingst ung i efterhand vid stickprov och granskning. Uppgifterna och medlemsunderlaget ska sparas hos er i tre år.

Verksamhetsberättelse

Varje lokalavdelning behöver varje år i redovisningen visa att det har funnits verksamhet, och att man inte har varit en vilade lokalavdelning. Verksamhetsberättelsen är helt enkelt en kort och koncis beskrivning om vad har ni gjort under året i lokalavdelningen.

Fleransluta lokalavdelningar

Om ni har valt att vara bidragsgrundande för en annan barn- och ungdomsorganisation på riksplanet än Pingst ung meddelar ni oss det i redovisningen. Som lokalavdelning kan ni tillhöra flera barn- och ungdomsorganisationer på riksplanet men endast vara bidragsgrundande för en.

Är vi redo att redovisa?

Har vi antagit riktlinjer för lokalavdelningen? Du laddar upp riktlinjerna en gång i People och de ligger då alltid kvar där över skiftet av verksamhetsår. Du laddar bara upp på nytt om ni har antagit nya riktlinjer. 

Har vi haft ett årsmöte för lokalavdelningen? Du laddar upp årsmötesprotokollet senast den 31 december varje år så det ligger det redo när People samlar in redovisningen vid årsskiftet. 

Har vi skrivit en verksamhetsberättelse för lokalavdelningen? Du laddar upp verksamhetsberättelsen för lokalavdelningen senast den 31 december varje år så ligger det redo när People automatiskt samlar in redovisningen vid årsskiftet. 

Har vi bekräftade medlemmar för lokalavdelningen? Medlemmarna ska ha bekräftat sitt medlemskap via sms eller mail senast den 31 december varje år så de är bekräftade och redo när People automatiskt samlar in redovisningen vid årsskiftet. Om du har samlat in medlemmar via medlemslista så ska du senast den 31 december varje år ha skrivit in medlemmarna i People samt bockat i att de har bekräftat med namnunderskrift på medlemslista.

Är svaret ja på dessa frågor?

Då är ni redo! Om du redovisar via People så ser du helt enkelt till att allt ert underlag är uppladdat senast den 31 december varje år – efter det sköter People resten!

Utbetalning av bidrag

Till varje lokalavdelning som redovisas som en lokalavdelning av typen Pingst ung utbetalas ett fast bidrag på 1000 kr samt ett bidrag på 10 kr per medlem för bekräftade medlemmar mellan 6-25 år. För er som redovisar en lokalavdelning av typen Sport for Life, Royal Rangers eller [YA!] kan andra bidragssummor och utbetalningsrutiner gälla – kontakta respektive organisation för att få veta mer.

När betalas bidraget ut till lokalavdelningar av typen Pingst ung?

Utbetalning av bidraget sker ca två år efter att ni har redovisat till oss.
Ni redovisar era lokalavdelningar för verksamhetsåret 2020 till Pingst ung i december 2020 >
Pingst ung ansöker om statligt bidrag hos MUCF i augusti 2021 >
Pingst ung får beslut om statligt bidrag från MUCF i december 2021 >
Pingst ung får det statliga bidraget utbetalt från MUCF under 2022 >
ni får bidraget utbetalt från Pingst ung till era lokalavdelningar under slutet av 2022.

Inför utbetalningen varje år får kontaktpersonen för lokalavdelningen ett mail om när utbetalning kommer ske. Mailet skickas till den kontaktperson som angavs för lokalavdelningen i redovisningen av det verksamhetsår som utbetalningen gäller. Utbetalning sker till det bankgiro/plusgiro som angavs för lokalavdelningen i redovisningen av det verksamhetsår som utbetalningen gäller.