Pingst ung Västernorrland bildades för att fördela det bidrag som landstinget ger till barn- och ungdomsorganisationer. Motsvarande funktion har Pingst ung när det gäller det statliga bidraget.Till Pingst ung Västernorrland kan den lokala pingstförsamlingen ansöka om pengar för olika verksamheter.

Det bidrag som landstinget i Västernorrland betalar ut till barn- och ungdomsorganisationer bygger på antalet barn och ungdomar mellan 7-25 år som finns i verksamheten på det lokala planet. Därför är arbetet i den lokala avdelningen med sammanställandet av deltagare viktigt. Sammanställningen skickar du till Pingst ungs kansli som vidarebefordrar den.

Till det lokala barn- och ungdomsarbete kan man få bidrag från staten, landstinget samt i många fall kommunen. Glöm inte heller bort möjligheten till att söka ur olika fonder.

BIDRAGSREGLER

Bidrag lämnas endast till barn- och ungdomsverksamhet (6-25 år) och till ledarutbildningar för barn- och ungdomsledare verksamma i bidragsberättigad församling.

Bidrag utbetalas till sökande bidragsberättigad församling. Med bidragsberättigad församling avses församlingar som har en eller flera lokalavdelningar som rapporterat sina barn- och ungdomsgrupper till Pingst ung riks senast 1 februari. Pingst ung riks vidarebefordrar uppgifterna till Pingst ung Västernorrland. Bifoga/komplettera ansökan med kvitto, faktura och/eller ekonomisk redogörelse. Ansökan om bidrag kan ske i efterhand dock senast sex månader efter avslutad verksamhet/kurs.

Ett grundbidrag på 1500 kr ges till alla bidragsberättigade församlingar i samband med inrapportering av barn och ungdomar. Varje församling kan ha flera olika lokalavdelningar och en och samma person kan vara aktiv i flera olika lokalavdelningar.

 

Blanketter

Bidragsansökan Västernorrland

 

Inspirerande exempel

  • 2016. Nenna Åström får Pingst ung Västernorrlands stipendium för sitt unika och outtröttliga engagemang för barn och ungdomar lokalt och i länet. För sitt pedagogiska och genuina arbete med bibeläventyret ute i skolorna. En person som gör skillnad i samhället, en klippa att luta sig emot.
  • 2016. Pingst ung Västernorrlands stipendium delas ut som en uppmuntran till personerna bakom Sunday light. Den här verksamheten har startat ur en längtan av att ge barnen det bästa vi har och ett behov av att barnen ska vilja gå till kyrkan.
  • 2015. Tarja Lindquist får Pingst ung Västernorrlands stipendium
  • 2014. Pingstförsamlingen Resele får Pingst ung Västernorrlands stipendium

styrelse

Sofia Jarl, Härnösand (Ordförande)
sofia@jarl.nu
070-322 32 66

Maria Flodin, Sundsvall
maria.flodin@timrapingst.se
070-536 75 76

Magdalena Storsjö, Sundsvall (Kassör)
magdalena@sundsvall.pingst.se
070-320 00 53

Frida Perstrand, Örnsköldsvik
frida.perstrand@hotmail.com

Grace Kwagala
shebagrace2@gmail.com

Joline Sunvinge
jolines96@icloud.com

VAD NI KAN SÖKA FÖR

Intern ledarutbildning

Bidrag ges till församlingar som anordnar ledarutbildningar för barn och ungdomsledare. Avser utbildningar som sker i Västernorrland och med deltagare från Västernorrland. Bidraget är 100 kr/dag och deltagare (minst 4 timmar). Efter utförd kurs skickas deltagarlistorna in tillsammans med ett kursprogram. Utöver ovanstående bidrag lämnas även bidrag till kursledararvode med 50 procent, dock högst 1000 kr. Kursledaren får ej vara anställd i arrangerande församling.

 

Extern ledarutbildning

Ledarutbildning som arrangeras i andra län eller nationellt. Bidrag ges till deltagaravgifter för olika typer av barn- och ungdomsledarkurser på annan ort. Deltagarna skall vara aktiva i barn- och ungdomsarbetet och kursens innehåll skall vara relevant för deltagarens arbete bland barn- och ungdomar. Bidrag ges upp till 50 procent av deltagaravgiften dock högst 1000 kr per person.

Tekniska hjälpmedel

För att kunna utveckla verksamheten finns möjligheten att söka bidrag för tekniska hjälpmedel. Motivera hur ert inköp kan utveckla er verksamhet. Bidrag till inköp av hjälpmedel i barn- och ungdomsarbetet av inventariekaraktär, som t ex projektorer, TV, dvd, dator med tillbehör och musikinstrument. Bidrag ges upp till 50 procent av kostnaden, max 5 000 kr per församling och år.

Verksamhet med deltagaravgift

Bidrag till stöd för barn och ungdomar med sämre ekonomiska förutsättningar att följa med på läger i församlingens regi. På detta sätt önskar vi stimulera församlingarna att bättre nå barn med sociala behov. Krav för att bidraget skall betalas ut:

– Att familjen till barnet som avses själv betalar minst en tredjedel av deltagaravgiften
– Att arrangerande församling betalar minst en tredjedel av deltagaravgiften.
– Pingst ung Västernorrland erbjuder sig att betala resterande del av deltagaravgiften, dock högst 1000 kr per barn och tillfälle.

 

Startbidrag

Att förverkliga en idé eller vision kan vara kostsamt. Därför vill Pingst ung Västernorrland hjälpa församlingarna ekonomiskt med ett startbidrag där nya satsningar görs. En nysatsning kan vara allt från att gå in i mycket speciella arbeten till att starta en ny grupp i ett område eller ett större utåtriktat arrangemang. Vi kan då hjälpa med initieringskostnader eller delkostnader. Bidrag kan ges med upp till 50 procent av redovisade kostnader. Varje ansökan bedöms individuellt.

 

Skolan

Bidrag ges till två typer av skolsatsningar.

Kontinuerligt skolarbete där en och samma skola/skolområde ska ha besök ett antal timmar per vecka (runt 5 timmar/vecka eller 10 timmar/månad). För detta ges bidrag med 1000 kr per månad. Ansökan görs terminsvis med högst fem månader för vårterminen och högst fyra månader för höstterminen.

Tillfälliga satsningar Varje församling har möjlighet att få bidrag för två skolveckor per läsår med upp till 50 procent av kostnaden dock max 10 000 kr.

 

Extraordinärt lokalt arrangemang

Till konserter och andra utåtriktade arrangemang för barn och ungdom ges bidrag med 50 procent av kostnaden, dock max 5 000 kr/arrangemang och år. Detta kan t ex gälla hyra för ljud och ljus, arvode för artist eller talare, lokalhyra eller nätverk.

 

Regionalt arrangemang

Med regionalt arrangemang menas aktiviteter där två eller flera församlingar samarbetar och barn och ungdomar från hela Västernorrland (eller Västernorrland och andra län) är inbjudna och deltar. Bidrag ges med 50 kr/person och arrangemang.

 

Integreringsarbete

Det finns möjligheter att få bidrag för verksamhet bland invandrar- och flyktingbarn. I första hand sådant som främjar integrationen och gemenskapen mellan infödda och nysvenskar. Varje ansökan bedöms var för sig. För att inspirera andra församlingar till nya verksamheter så vill vi gärna ha en redogörelse i text och bild att publicera på webben.

 

Stipendium

Ledare som önskar gå en speciell kurs eller göra en studieresa för att utveckla sitt arbete för barn och ungdom kan tilldelas ett stipendium. Den församling som ledaren tillhör gör ansökan. Styrelsen kan även nominera och dela ut stipendium till någon/några som betytt mycket för barnen och ungdomarna i länet eller på sin ort. Stipendiet är upptill 10 000 kr/år och kan tilldelas en eller flera stipendiater. Stipendiet utdelas och utbetalas i samband med årsmötet i februari varje år. Varje ansökan bedöms var för sig.